1) قانون نسبت های مشخص ( قانون نسبت های ترکیبی ) :در دما و فشار ثابت ، گاز ها با نسبت های حجمی معین با هم واکنش می دهد ..

 

 2) قانون آووگادرو  : در دما وفشار ثابت ، یک مول از گاز های مختلف  حجم ثابت و برابری دارند ..