سوال های فصل 1 نهایی93

 1) با توجه به واکنش های داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید .(خ93)

                 Fe

1)  N2+H2-----> 2NH3     

2)  Fe2O3+C---->Fe + CO2
                    

 الف) نماد  <---Fe---- در واکنش شماره (1) نشان دهند ه ی چه مفهومی است ؟

ب)موازنه شده ی واکنش (2) را بنویسید .

پ)نوع واکنش (1)را بنویسید .

     2)تجزیه ی عنصری یک ترکیب آلی که در صنعت چسب سازی کاربرد دارد نشان داده است که این ماده دارای54.53% کربن و9.15% هیدروژن و36.32% اکسیژن می باشد . فرمول تجربی این ترکیب را به دست آورید . (خ93)

3)یک ترکیب یونی شامل 69% سدیم و31% فسفر است.فرمول تجربی این ترکیب را به دست آورید . (ش93)

 4) 18.1 گرم آمونیاک رابا 1.14 مول مس(II )اکسیدواکنش داده ایم .(خ93)

 2NH3 + 3CuO---> N2+ 3Cu + 3 H2O

 الف) واکنش دهنده ی محدودکننده را مشخص کنید .

 ب)محاسبه کنید از واکنش 3.6 مول گاز آمونیاک با مقدار اضافی مس(II )اکسیدچندلیتر گاز نیتروژن در شرایط استاندارد به دست می آید ؟  

 5)مسأله زیررا حل کنید . (ش93)

  اگردرشرایط استاندارد 44.8 لیتر گاز آمونیاک و3 مول گاز اکسیژن دریک سامانه بسته با یک دیگر واکنش بدهند ،واکنش دهنده ی محدود کننده را با انجام محاسبه های لازم تعیین کنید . (ش93)

   4NH3+5O2---->4NO+6H2O

 6) با توجه به واکنش زیر برای مصرف کامل 38.09 گرم اکسیژن به چند گرم سدیم سولفیت ناخالص با خلوص75% نیاز است ؟ (ش93)

2Na2SO3+O2----->2Na2SO4

  7) برای تولید 0.36گرم آب چندلیتر سولفوریک اسیدبا چگالی 1.25 گرم بر لیتر لازم است ؟

H2SO4+2NaOH----->Na2SO4+2H2O 

  8)از تجزیه 2.7 گرم N2O5 با 70% خلوص چند لیتر گاز  NO 2در شرایط استاندارد به دست می آید ؟

2N2O5------>4NO2+O2

 9)با انتخاب واژه ی مناسب جمله های زیر را کامل کنید . (ش93)

 ب)پس از آب .....( اتانول/استون  ) مهم ترین حلال صنعتی است .

 پ)ترکیب هایی مانند .......( کلراتها/سیانیدها)در اثر گرما تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید می کند .

پ)دردماوفشار ثابت،گازهابانسبت های (حجمی / جرمی )معینی باهم واکنش می دهند .(دی 93)

 10)باتوجه به واکنش های داده شده به موارد زیر پاسخ دهید .(ش93)

 a)2KMnO4---->K2MnO4+MnO2+O2

 b)NaCN+AgNO3----->........+NaNO3

 c)Fe2O3+Al----->Al2O3+Fe

الف) نوع واکنش های a وb را مشخص کنید .

 ب)واکنش b را کامل کنید .

 پ) واکنش c را موازنه کنید .

 11) اگر 208 ژول گرمابه 2گرم گاز هلیم داده شود ،دمای آن از 25 به 45 درجه ی سانتی گرادافزایش خواهدداد،ظرفیت گرمایی ویژه گاز هلیم را محاسبه کنید

12 ) با توجه به واکنش های زیر که مربوط به کیسه ی هوای خودرو است به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید  . (ش93)

a)2NaN3----->2Na+3N2

 b)2Na+Fe2O3---->3Na2O+2Fe

  c)Na2o+2CO2+H2O---->2NaHCO3

 الف) کدام واکنش دما را به طور ناگهانی تابیش از یک صددرجه بالا می برد و باعث انبساط سریع گاز درون کیسه ی هوا می شود ؟

 ب) کدامیک از مواد (  NaHCO3،   Na ،   NaN3 ) بی خطراست ؟

 پ) فعال شدن حسگرهادربرخوردشدیدخودرو وانفجار کلاهک ویژه ،انرژی لازم برای آغاز کدام واکنش رافراهم می کند ؟این واکنش چه نام دارد؟

 13)با توجه به واکنش های داده شده به موارد زیر پاسخ دهید .  (دی 93)

            Pt  

a)  C2H4 + H2 ----> C2H6

b)  Ba+2H2O--------> .........+ H2

                           Pt

آ) معنای نماد   <--------  در واکنش ( a ) چیست ؟

ب) واکنش ( b ) را کامل کنید .

پ) نوع واکنش های ( a ) و ( b ) را بنویسید .

14)  آ) دلیل افزایش  Fe2O3به کیسه هوا چیست ؟ دودلیل بیاورید (دی 93)

  ب) اگر بازده درصدی این واکنش 70% باشد چندگرم سدیم اکسید از واکنش 7گرم فلز سدیم تولید می شود ؟

6Na + Fe2O3----> 3Na2O + 2Fe

 15)دریک کارخانه باعبور جریان الکتریسیته از سدیم کلرید مذاب ،طبق واکنش زیر کلروسدیم تهیه می شود :(دی 93)

2NaCl------> 2Na +Cl2

برای پرکردن یک تانکر 11200 لیتری از گاز کلر در شرایط استاندارد به چند گرم سدیم کلرید نیاز است؟


 


 

/ 0 نظر / 112 بازدید