ویژگی های محلول

1) نور را ازخود عبور می دهند .

    2)پایدار هستند

   3)از کاغذصافی عبور می کنند

    4) اندازه محلول از یک نانومتر کوچک تر است.

      5) تک فازی هستند 

/ 0 نظر / 343 بازدید