ویژگی های کلوئید

     1) مسیر نور را نشان می دهد (اثر تیندال )

      2) پایدار هستند

       3)از کاغذ صافی عبور می کنند

        4) دارای حرکت براونی هستند .

         5)ذره های کلوئیدی دارای قطر  0.000001تا 0.1 میلی متر است (1تا100 نانومتر)

             6) بیش از یک فاز دارند 

/ 0 نظر / 171 بازدید