عوامل مؤثر بر انحلال پذیری مواد

(aنوع حلال

(b       نوع ماده حل شونده

(c              ساختار ماده حل شونده

(d                     برهم کنش بین حلال و حل شونده

(e                          دما

(f                              فشار: در مورد مواد حل شونده گازی شکل بررسی می شود


/ 0 نظر / 33 بازدید